Sloganest

Viisa OÜ teenuse osutamise ja isikuandmete töötlemise tingimused

1. Juriidiliselt viisa taotluse protsessis osalevad kaks poolt: vastav riik (konsulaat või saatkond) ja viisat vormistav reisija (eraisik). Viisa OÜ osalemine antud protsessis on kaudne ning piiratud. See kujutab endast kliendi poolt vormistatud taotluse ja kaasnevate dokumentide edastamist Viisa OÜ kontorist vastava riigi saatkonda või konsulaati ning tagasi. Viisa OÜ ei saa kuidagi mõjutada viisa vormistamise tulemust, kestvust, kordsust või ise kleepida viisa passi.

2. Esitades dokumente Viisa OÜ-le klient nõustub isiklike andmete töötlemisega. Klient kinnitab, et tema poolt esitatud andmed on täielikud ja õiged. Klient on teadlik, et ekslikud või väärad andmed võivad tuua viisa väljastamise keelu või juba väljastatud viisa annuleerimise, samuti võivad kaasneda antud riigi seadustekohased tegevused.

3. Kliendi isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks. Viisa OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid: partneritele, kui see on vajalik dokumentide vormistamiseks; vastava riigi saatkondadele; transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi vormistatud teenuse kliendile kohaletoimetamiseks; seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele; kohtutele; kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele; võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele; koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut uudiskirjade ja pakkumiste saamiseks).

4. Klient on teadlik võimalusest saada kõne (töö- või mobiiltelefonile) saatkonnast/konsulaadist lisainfo täpsustamiseks. Klient on teadlik saatkonna/konsulaadi võimalusest kutsuda isiklikule vestlusele ning on valmis esitama lisadokumente saatkonna/konsulaadi nõudmisel. Viisa OÜ ei kanna materiaalset kahju, kui saatkond/konsulaat keeldub kliendi esitatud viisataotluse läbivaatamisest peale vestlust.

5. Toetudes eelnimetatud punktidele, Viisa OÜ ei kanna juriidilist või moraalset vastutust võimaliku kahju eest, mille klient võib saada seoses viisa kestuse muutumisega või viisa väljastamise keeldumisel. Klient on teadlik, et viisa vormistamiseks kuluva aja määrab saatkond/konsulaat. Viisa OÜ poolt avaldatavad tavapärased vormistusajad on orienteeruvad ja võivad muutuda erinevatel põhjustel. Viisa OÜ ei võta kohustust hüvitada kliendile materiaalseid ja moraalseid kulusid viisa väljastamise viivitamise või sellest keeldumise korral.Viisa OÜ samuti ei kanna vastutust, kui kliendi pass rikutakse või kaotatakse mistahes riigi ametnike (saatkonna/konsulaadi) süül või kui see juhtub ajal, kui pass oli mistahes riigi ametnike (saatkonna/ konsulaadi) käes.

6. Kliendile osutatavate teenuste eest makstakse täies ulatuses viisa taotlemiseks dokumentide esitamisel. Allkirjastades ankeeti ja makstes arvet klient nõustub Viisa OÜ teenuste osutamise tingimustega.

7. Viisa OÜ ei kanna vastutust sihtkohas registreerimise eest, kuna registreerimise tingimused võivad erineda piirkonniti.

8. Viisa OÜ ei saa vastutada piiri ületamise eest, isegi kehtiva viisaga.

meie asukoht
Rävala pst 6 (2. korrus) 
Tallinn 10145
+372 600 4444
National CPR Association